home  |  e-mail

Naše služby


CENTRÁLNÍ NÁKUPY

BENEFITY CENTRÁLNÍCH NÁKUPŮ

CHRONOLOGICKÝ POSTUP CENTRÁLNÍCH NÁKUPŮ

VYBRANÉ ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY CENTRÁLNÍCH NÁKUPŮ:

U výše uvedených zadavatelů ANDERSON zajišťoval komplexní expertní podporu centrálních nákupů.

TELCO CONSULTING

TELCO AUDIT

TELCO OPTIMALIZACE

TELCO SPRÁVA

IT a telekomunikace (dále jen ICT) se postupně staly integrální a strategickou součástí života každé firmy. Podnikání většiny firem je velice úzce provázáno a na správném fungování jsou mnohdy přímo úměrně závislé hospodářské výsledky. Rozmach ICT ovšem přinesl i značnou rozmanitost, složitost a velkou komplexnost, která nastolila potřebu efektivní správy jak z pohledu technického, tak finančního a v neposlední řadě také lidských zdrojů.

Změnila se i situace na trhu dodavatelů ICT služeb a zařízení. Zvýšená konkurence na poli ICT (umocněná probíhající liberalizací telekomunikačního trhu) vyvolává na straně jedné snižování cen zařízení a služeb, na straně druhé ovšem vytváří méně a méně přehlednou džungli nabídek jednotlivých produktů, služeb, různých tarifů a cenových plánů.

Pro společnosti se stává více a více obtížné vybrat z této široké nabídky ten nejoptimálnější produkt či službu, který by odpovídal nejen kvalitativně ale hlavně cenově, zejména jedná-li se o moderně řízenou společnost, která soustředí maximum lidských a finančních prostředků na tu část podnikání, která je pro život firmy hlavní a klíčová. Náklady na ICT již zdaleka nejsou zanedbatelnou položkou v nákladech společností a výše popsaná situaci u většiny společností vyvolává potřebu tyto náklady optimalizovat a dlouhodobě efektivně plánovat.

Konzultanti ANDERSON se dlouhodobě pohybují na trhu ICT a jsou schopni nezávisle a profesionálně posoudit ICT potřeby společností a provést patřičné nákladové analýzy. Při porovnání stávajícího řešení s nejlepším řešením dostupným na trhu v daném období je v naprosté většině případů identifikován prostor pro optimalizaci nákladů. Dalším logickým krokem je poté vyvolání výběrového řízení zastřešeného poradci společnosti Anderson, kteří provedou posouzení nabídek a díky své nezávislosti vyberou pro klienta to nejvýhodnější řešení.

Pro klienta je toto velmi výhodné, jelikož nemusí investovat lidské, ani finanční zdroje do procesů, které nejsou přímou součástí hlavního předmětu podnikání klienta, a zároveň může své zdroje soustředit na aktivity, které jsou v daném čase prioritnější a pro samotný chod společnosti klíčové. Klient dále není nucen zabředávat do detailních technických (HW, SW, umístění společnosti, typ připojení atd.) a tarifních detailů. Činí tak de facto pouze obchodní a strategické rozhodnutí.

KOMERČNÍ FIRMY – VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V oblasti zadávání veřejných zakázek poskytujeme jak konzultační pomoc, tak i kompletní zadavatelskou činnost.  Zajistíme všechny od zadavatele přenositelné úkony a činnosti na základě mandátní smlouvy.

Naším společným cílem je zajištění transparentního, nediskriminačního procesu výběru s ohledem na ekonomicky a organizačně nejvýhodnější způsob provedení výběrového řízení pro zadavatele. Zejména pak dokážeme nabídnout možnost zkrácení průběhu výběrového řízení na nejkratší možnou mez díky výběru vhodného typu řízení a pružnosti naší firmy při přípravě potřebné dokumentace.

U zakázek na stavební práce jsme navíc připraveni poskytnout zvláštní odbornou péči zahrnující např. kontrolu výkazu výměr (případně i jeho zpracování) a odborné posouzení jednotlivých nabídek přímo naší firmou nebo ve spolupráci s projektantem.

ANDERSON na základě smluvního vztahu, provádí pro objednatele, v rámci organizačního zabezpečení celého průběhu zadání veřejné zakázky, zejména následující činnosti:

V případě podání opravných prostředků ze strany uchazečů se pak tato činnost rozšiřuje o:

KOMERČNÍ FIRMY – VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Volitelně: Organizace veřejných obchodních soutěží (podle ustanovení § 281 a následně zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku)

GRANTOVÉ A PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ

Identifikace problému – vstupní formulace idejí projektu v termínech cíle, výsledků a aktivit projektu.

Plánování projektu – všechny detaily projektu jsou specifikovány na bázi proveditelnosti a posuzovány vzhledem k opatření a politikám. Nutná je analýza zainteresovaných skupin a rizik projektu, následuje tvorba logického rámce projektu.

Zajištění financování zahrnuje sestavení pracovního týmu, pracovního plánu (harmonogramu), rozpočtů a vyplnění přihlášky projektu.

Implementace je vlastní realizace projektu. Příjemce pomoci se při realizaci řídí obsahem smlouvy s poskytovatelem a pravidly pro příjemce pomoci.

Zhodnocení představuje nejenom administrativní uzavření projektu, ale i vypracování závěrečné a hodnotící zprávy a sledování provozu a užívání výstupů.

MANAGEMENT CONSULTING

      copyright 2008 - Anderson Consulting

created by Bytegang.com      

Anderson